Правила прийому на навчання

Правила прийому
до Рівненського центру професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

 

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – РЦПТО ДСЗ) розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013, Положення про професійно-технічний навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженого Міністерством праці України № 64 від 02.08.96 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики № 597 від 05.11.2007, наказом Міністерства соціальної політики № 577 від 28.12.2011, Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 225 від 20.06.2000 та Статуту РЦПТО ДСЗ.

 • Правила прийому до РЦПТО ДСЗ на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором РЦПТО ДСЗ за погодженням з Рівненським обласним центром зайнятості та Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, не пізніше 31 грудня поточного року.
 • Правила прийому до РЦПТО ДСЗ доводяться до відома претендентів на навчання через засоби масової інформації, веб-сайт навчального закладу, мережу Фейсбук, інформаційні стенди, які містять:

- перелік професій згідно з наявною ліцензією (Додаток 1);

- перелік напрямів навчання (Додаток 2);

- вимоги щодо освітнього рівня осіб за кожною професією або напрямом (Додаток 1, Додаток 2);

- ліцензійні обсяги, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями та напрямами (Додаток 1, Додаток 2);

- обмеження з професій та напрямів за віком, статтю та медичними показаннями Додаток 1, Додаток 2);

- перелік курсів цільового призначення, для зарахування за якими необхідно пройти попереднє тестування у центрі зайнятості;

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

 • Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 • Прийом громадян до РЦПТО ДСЗ здійснюється для професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», а також для підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення.
 • До РЦПТО ДСЗ зараховуються громадяни України з числа зареєстрованих безробітних за направленням міських, районних, міськрайонних центрів зайнятості (філій центрів зайнятості), а також інші громадяни - на підставі договорів, укладених з фізичними та юридичними особами.
 • Навчання зареєстрованих безробітних за направленнями міських, районних, міськрайонних центрів зайнятості (філій центрів зайнятості) здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 • Навчання інших категорій громадян здійснюється за рахунок власних коштів або коштів фізичних чи юридичних осіб на підставі укладених договорів.
 • Здобуття професійно-технічної освіти у РЦПТО ДСЗ здійснюється у навчальних групах за денною формою навчання (при необхідності - за індивідуальною формою).
 • Слухачі зараховуються до РЦПТО ДСЗ без вступних випробувань.

ІІ. Прийом та зарахування на навчання

ІІ.I. Зарахування на навчання зареєстрованих безробітних

2.1.1.  До РЦПТО ДСЗ першочергово зараховуються за інших рівних умов особи з числа зареєстрованих безробітних. Підставою для їх зарахування є направлення центру зайнятості на професійне навчання та наявність усіх необхідних документів, визначених у розділі ІІІ.

У разі відсутності у безробітного усіх необхідних документів, визначених у розділі ІІІ, РЦПТО ДСЗ повідомляє про це центр зайнятості (філію центра зайнятості), який видав направлення на професійне навчання та повертає саме направлення.

 • Зарахування до РЦПТО ДСЗ оформлюється наказом директора.
 • РЦПТО ДСЗ протягом 5 днів з початку навчального процесу повертає центру зайнятості, що направив на навчання, підтвердження про прийом безробітного на навчання – відмітку про прийняття на професійне навчання, а обласному центру зайнятості, з яким укладено договір, - копію наказу про зарахування слухачів на навчання.

ІІ.ІІ. Прийом та зарахування на навчання громадян за власні кошти або кошти фізичних чи юридичних осіб

2.2.1. Прийом на навчання громадян за власні кошти або кошти фізичних чи юридичних осіб до РЦПТО ДСЗ здійснює приймальна комісія.

2.2.2. Очолює приймальну комісію директор РЦПТО ДСЗ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв, листів-клопотань та документів;

- проводить з претендентами на навчання бесіди з питань вибору професії або напряму навчання на курсах цільового призначення, умов навчання, матеріального забезпечення тощо;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.2.4. Підставою для зарахування осіб, які будуть навчатися за власні кошти або кошти фізичних чи юридичних осіб є заява особи (лист-клопотання підприємства), а також договір, в якому визначається порядок наданих послуг, розмір та терміни оплати за надану послугу, згідно з наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України „Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами" від 27.10.1997 № 383/239/131, зареєстрованого в Міністерстві України за № 596/2400 від 12.12.1997 (зі змінами).

2.2.5. На першочергове зарахування до РЦПТО ДСЗ з числа осіб, що будуть навчатися за власні кошти або кошти фізичних чи юридичних осіб мають право:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (напрямом), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків за умови надання відповідних підтверджуючих документів.

 

 ІІІ. Документи для зарахування

3.1. Претенденти на навчання подають особисто:

3.1.1. Зареєстровані безробітні:

 • направлення центру зайнятості на навчання;
 • направлення центру зайнятості на поселення в гуртожиток (за потреби);

      для навчання за професіями:

 • паспорт громадянина України;
 • ідентифікаційний код;
 • документ, що підтверджує зміну прізвища (у випадку, якщо прізвище у документі про освіту та в паспорті не співпадають (шлюб, розірвання шлюбу тощо));
 • оригінал документа про освіту:

для професійно-технічного навчання:

- атестат про повну загальну середню освіту або свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатками;

для підвищення кваліфікації та перепідготовки:

 • диплом (без додатків) або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (з додатками), а також трудову книжку з записом про стаж роботи за даною професією та робітничим розрядом;
 • медичну довідку за формою 086/о (для навчання за професіями та окремими напрямами підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення (за потреби)); у разі навчання за професією, яка входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою (оператор котельні), медичну довідку щодо можливості виконання робіт з обраної професії та довідки від нарколога та психіатра;
 • медичну книжку (для навчання за професіями сфери послуг та торгівлі: кухар, кондитер, бармен, офіціант, майстер ресторанного обслуговування, покоївка, манікюрник, педикюрник, перукар (перукар-модельєр, адміністратор, косметик, візажист, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, продавець (з лотка, на ринку), касир торговельного залу);
 • 3 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (для навчання за професіями: водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, робітник фермерського господарства, оператор котельні);
 • трудову книжку (у разі потреби запису в ній);

для навчання за професіями: водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, робітник фермерського господарства додатково необхідно мати:

 • медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом;

для підвищення кваліфікації та перепідготовки водіїв автотранспортних засобів:

- посвідчення водія автотранспортних засобів нижчої категорії;

- підтвердження 1 року стажу керування транспортним засобом - для підвищення кваліфікації на категорії: «ВЕ», «СЕ», «С1Е»;

- підтвердження 3 років стажу керування транспортним засобом - для перепідготовки на категорію «D»;

для підвищення кваліфікації трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва :

- посвідчення тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії «А1» з датою отримання більше 1 року.

3.1.2. Особи, які навчатимуться за власні кошти або кошти фізичних чи юридичних осіб:

 • заяву (для осіб, що навчатимуться за власні кошти), лист-клопотання (для осіб, що навчатимуться за кошти фізичних чи юридичних осіб);
 • паспорт громадянина України;
 • ідентифікаційний код;
 • документ, що підтверджує зміну прізвища (у випадку, якщо прізвище у документі про освіту та в паспорті не співпадають (шлюб, розірвання шлюбу тощо));
 • оригінал документа про освіту:

для професійно-технічного навчання:

- атестат про повну загальну середню освіту або свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатками;

для підвищення кваліфікації та перепідготовки:

 • диплом (без додатків) або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (з додатками), а також трудову книжку з записом про стаж роботи за даною професією та робітничим розрядом;
 • медичну довідку за формою 086/о (для навчання за професіями та окремими напрямами підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення (за потреби)); у разі навчання за професією, яка входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою (оператор котельні) - медичну довідку щодо можливості виконання робіт з обраної професії та довідки від нарколога та психіатра;
 • медичну книжку (для навчання за професіями сфери послуг та торгівлі: кухар, кондитер, бармен, офіціант, майстер ресторанного обслуговування, покоївка, манікюрник, педикюрник, перукар (перукар-модельєр, адміністратор, косметик, візажист, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, продавець (з лотка, на ринку), касир торговельного залу);
 • 3 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (для навчання за професіями: водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, робітник фермерського господарства, оператор котельні);
 • трудову книжку (у разі потреби запису в ній);

для навчання за професіями: водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, робітник фермерського господарства додатково необхідно мати:

 • медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом;

для підвищення кваліфікації та перепідготовки водіїв автотранспортних засобів:

- посвідчення водія автотранспортних засобів нижчої категорії;

- підтвердження 1 року стажу керування транспортним засобом - для підвищення кваліфікації на категорії: «ВЕ», «СЕ», «С1Е»;

- підтвердження 3 років стажу керування транспортним засобом - для перепідготовки на категорію «D»;

для підвищення кваліфікації трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва :

- посвідчення тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії «А1» з датою отримання більше 1 року.

ІV. Умови прийому та зарахування

4.1. Безробітні громадяни України, які направлені міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості (філіями центрів зайнятості), мають рівні права при вступі до РЦПТО ДСЗ.

4.2. Прийом на навчання громадян за власні кошти або кошти фізичних чи юридичних осіб проводиться відповідно до заяв (листів-клопотань підприємств) та за результатами вхідного тестування за окремими напрямами навчання шляхом відбору.

4.3. Прийом осіб на навчання за такими видами підготовки як перепідготовка та підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

                                            V. Прикінцеві положення

5.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з РЦПТО ДСЗ. 

5.2. У разі припинення професійного навчання без поважних причин слухач повинен відшкодувати, згідно з чинним законодавством, державній службі зайнятості всі витрати на його навчання.

5.3. Подання претендентом на навчання недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про його зарахування.

5.4. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Рівненським обласним центром зайнятості та Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

 

Головне меню


Реєстрація

Лічильник відвідувачів

3119626
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
2657
3465
21185
3080095
43268
75231
3119626

Ваш IP: 3.80.85.76
На сервері час : 2018-12-16 15:59:25
Счетчик joomla
черный металлопрокат в киеве http://kv.dnproekt.com/ - Днепропроект . Ищешь хороший линолеум? http://enita.com.ua/category/linoleum/